Jouw persoonlijk symbool in 14k goud

Algemene voorwaarden

1. Identiteit

Atelier CHAUF
Irenelaan 10
5261 VD Vught
Telefoonnummer: +31612956093
E-mailadres: mandy@atelierchauf.com
KvK-nummer: 87071665
BTW-identificatie nummer: NL004352462B07

2. Definities

Bestelling: elk tot stand gekomen overeenkomst tussen Atelier CHAUF en de consument.

Consument: de persoon die de bestelling plaatst of maatwerk traject aangaat.

Overeenkomst: elk tot stand gekomen bestelling tussen Atelier CHAUF en de consument.

Producten: de producten van het merk CHAUF die worden aangeboden op de website van Atelier CHAUF

3. Toepasselijkheid

3.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Atelier CHAUF, iedere bestelling en op elk tot stand gekomen Overeenkomst tussen Atelier CHAUF en de Consument.

3.2 De Algemene Voorwaarden zijn beschikbaar gesteld, en ten alle tijde te lezen, via de website van Atelier CHAUF.

3.3. Atelier CHAUF verzamelt en verwerkt de persoonsgegevens van de Consument in lijn met onze privacy- en cookieverklaring.

3.4 Het is Atelier CHAUF toegestaan deze Algemene Voorwaarden eenzijdig te wijzigen. De gewijzigde voorwaarden gelden in dat geval ook voor bestaande Overeenkomst tussen Consument en Atelier CHAUF.

4. Bestellingen

4.1 Door een Bestelling te plaatsen op de website van Atelier CHAUF, gaat de Consument akkoord met deze Algemene Voorwaarden.

4.2. De bevestiging van de bestelling toont de totaalprijs, inclusief belastingen en verzendkosten. Op dat moment komt de Overeenkomst tot stand.

4.3 De Consument heeft na bestelling nog 4 uur de tijd om de Bestelling te annuleren of te wijzigen door contact op te nemen met onze klantenservice. Daarna kan de Bestelling niet meer gewijzigd worden.

4.4 Atelier CHAUF behoudt zich het recht voor om een Bestelling te wijzigen, indien de aangevraagde specificatie niet mogelijk is, zoals een gravering.

4.5 Indien een Bestelling onverhoopt niet kan worden geleverd, wordt de Consument hierover zo spoedig mogelijk geinformeerd. Indien de Bestelling al is betaald, dan ontvang je binnen 5 dagen een terugbetaling.

4.6 Atelier CHAUF behoudt zich het recht voor nakoming van haar verplichtingen op te schorten als er sprake is van overmacht. Hier is alleen sprake van als ten gevolge van een bepaalde omstandigheid redelijkerwijs niet meer van Atelier CHAUF verwacht kan worden dat zij haar verplichtingen nakomt, ook al was die omstandigheid bij totstandkoming van de Overeenomst te voorzien. Onder overmacht wordt in ieder geval verstaan, maar niet gelimiteerd tot: natuurrampen, oproep of oorlogsgevaar, ziekte, overmacht door de leveranciers van Atelier CHAUF, en in het algemeen alle omstandigheden die buiten de invloedssfeer van Atelier CHAUF vallen

5. Aanbod

5.1. De shop pagina op de website bevat een volledig en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het Product door de Consument mogelijk te maken.

5.2 De afmetingen van de Producten zijn uitsluitend richtwaarden en kunnen verschillen, mede doordat de Producten met de hand worden gemaakt. Daarnaast is de weergegeven kleur en het materiaal van de Producten afhankelijk van verschillende factoren, zoals de schermkwaliteit en het toestel dat wordt gebruikt. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod op de website binden Atelier CHAUF niet.

5.3 De geïllustreerde afbeeldingen van het Product zijn uitsluitend bedoelt om het symbool kenbaar te maken. Deze geïllustreerde afbeeldingen wijken dan ook geen waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten. De fotografische afbeeldingen is een waarheidsgetrouwe weergave om een goede beoordeling van het Product door de Consument mogelijk te maken.

6. Prijzen en betaling

6.1 Prijzen en tarieven die door Atelier CHAUF via de website of op een andere manier gecommuniceerd worden zijn uitgedrukt in euro’s, inclusief belastingen. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod op de website of elders binden Atelier CHAUF niet.

6.2 Indien kostprijsfactoren een verhoging ondergaan na de startdatum van de Overeenkomst, kan Atelier CHAUF de overeengekomen prijs verhogen. Als er sprake is van een prijsverhoging kan de Consument de Overeenkomst ontbinden.

6.3  Voor zover niet anders is overeenkomen, dient de Consument de Bestelling via de webshop te betalen voordat het product wordt gemaakt.

7. Levering en eigendom

7.1 Atelier CHAUF zal geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren, tenzij Consument akkoord is gegaan met een langere levertermijn. Alle door Atelier CHAUF gecommuniceerde levertermijnen zijn indicatief, dit zijn geen fatale termijnen. Indien Atelier CHAUF de gecommuniceerde levertermijn niet kan nakomen, wordt de klant zo spoedig mogelijk geinformeerd. Overschrijding van de levertermijn geeft de Consument geen recht op restitutie van de koopprijs of ontbinding van de Overeenkomst.

7.2 Ieder CHAUF sieraad wordt op bestelling, handgemaakt. De verwerktijd van het Product is 20 werkdagen. De keuring door Waarborg Holland is 5 werkdagen. Deze productietijd wordt louter ter informatie verstrekt.

7.3 Atelier CHAUF is niet aansprakelijk in geval van vertragingen die te wijten zijn aan de postdiensten of de vervoerder. In dat geval moet de Consument de gepaste actie rechtstreeks met de post of vervoerder ondernemen.

7.4 Verzendingen en transport van de Producten naar de Consument zijn voor risico van Atelier CHAUF. Het risico gaat over op de Consument, zodra de consument, of een door de Consument aangewezen derde, de Bestelling in ontvangst neemt.

7.5 De Consument is verplicht de Producten op de overeengekomen plaats af te nemen op het moment dat Atelier CHAUF deze bij de Consument doet afleveren, dan wel op het moment waarop deze hem volgens de Overeenkosmt ter beschikking wordt gesteld. Blijft de Consument ter zake in gebreke, dan komen de daardoor onstane kosten voor zijn rekening, waaronder de verzendkosten.

7.6. Indien de Consument weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies die voor de levering noodzakelijk zijn, zullen de voor levering bestemde Producten worden opgeslagen voor rekening en risico van de Consument.

7.7 Indien de Consument een verkeerd adres heeft opgegeven voor levering, dan heeft Atelier CHAUF het recht om extra verzendkosten bij de Consument in rekening te brengen.

8. Herroepingsrecht

8.1 De consument heeft de mogelijkheid de Overeenkomst te ontbinden tot 14 dagen na ontvangst van de bestelling zonder opgave van reden. Het product is ontvangen als het door de Consument of door een derde namens de Consument in ontvangst is genomen of als het door een ophaallocatie voor pakketten in ontvangst is genomen. Het Herroepingsrecht kan in overeenstemming met artikel 9 van deze Algemene Voorwaarden door Atelier CHAUF worden uitgesloten.

8.2 De consument zal zorgvuldig omgaan met het product tijdens de bedenktijd en verpakking. Indien de Consument van zijn Herroepingsrecht gebruikt maakt, zal hij het Product met alle geleverde toebehoren en in originele staat en verpakking aan Atelier CHAUF retourneren.

8.3 De consument is verplicht binnen 14 dagen kenbaar te maken  wanneer hij gebruik wenst te maken van zijn Herroepingsrecht. Het kenbaar maken dient de Consument te doen via e-mail, waarna hij een formulier ontvangt dat bij het retour gevoegd moet worden. De Consument dient te bewijzen dat het Product tijdig is teruggestuurd door middel van een bewijs van verzending. Atelier CHAUF zal binnen 14 dagen na herroeping het bedrag van de Overeenkomst terugbetalen.

8.4 Indien de Consument niet in de genoemde termijnen kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn Herroepingsrecht en/of het Product niet binnen de termijn aan Atelier CHAUF heeft teruggezonden, is de koop een feit.

8.5 De kosten en het risico van de terugzending zijn voor de Consument.

8.6 Bij beschadiging van het Product door onzorgvuldige omgang door de Consument, is de Consument aansprakelijk voor eventuele waardevermindering van het Product.

9. Uitsluiting Herroepingsrecht

9.1 Atelier CHAUF kan het Herroepingsrecht van de Consument uitsluiten voor Producten:

  1. die zijn gepersonaliseerd voor de Consument, waaronder (maar niet gelimiteerd tot) graveringen en gegoten Producten;
  2. die duidelijk persoonlijk van aard zijn;
  3. die speciaal op maat zijn gemaakt.

10. Garantie

10.1 Alle CHAUF sieraden zijn gemaakt van 14 karaat massief geel-, wit-, of rosegoud en dragen een goudkeurstempel van Waarborg Holland. Naast kwalitatief hoogwaardige sieraden, vindt Atelier CHAUF uitstekende service net zo belangrijk. Eventuele gebreken aan Producten dienen binnen 2 maanden schriftelijk aan Atelier CHAUF te worden gemeld via e-mail mandy@atelierchauf.com.

10.2 Na aankoop geeft Atelier CHAUF 3 maanden volledige garantie. Mocht er na deze periode iets gebeuren met jouw sieraad, helpen wij nog steeds graag met de reparatie.

10.2 De Consument dient onderstaande stappen te nemen voor het aanvragen van de reparative.

  1. Neem contact met ons op, wij sturen jou dan ons reparatieformulier toe.
  2. Stuur jouw sieraad met het reparatieformulier (aangetekend, op eigen kosten) naar: Atelier CHAUF, Irenelaan 10, 5261 VD Vught
  3. Na ontvangst, mag je jouw sieraad binnen 10-14 dagen weer terug verwachten.

10.3 De verzendkosten en het risico tijdens verzending die gepaard gaan met reparatieverzoek zijn voor de Consument.

10.4 Algemene slijtage, misbruik en aanslag vallen niet onder de garantie. De garantie geeft geen recht op vervanging of restitutie voor verloren of gestolen sieraden.

10.5 De garantie komt te vervallen wanneer de Consument de Producten zelf heeft gerepareerd en/of bewerkt of door derden heeft laten reparen en/of bewerken.

11. Intellectuele eigendomsrechten

Atelier CHAUF behoudt alle rechten ten aanzien van alle ontwerpen van de Producten, tezamen met de content die voortvloeit uit de website.

12. Privacy beleid

12.1 In overeenstemming met de Nederlandse wet bescherming van persoonsgegevens, verbindt Atelier CHAUF zich ertoe de privacy van haar Consumenten te beschermen.

12.2 De persoonsinformatie en gegevens die bij bestellingen in de webshop worden gevraagd, zijn nodig voor het registreren en opvolgen van bestellingen. Aangaande volgende gegevens: achternaam, voornaam, geboortedatum, e-mailadres, adres, land, telefoonnummer, indien betalen met creditcard het creditcard nummer en vervaldatum.

12.3 Atelier CHAUF behoudt zich het recht voor om gebruikersgegevens te verzamelen, in het bijzonder door het gebruik van cookies. Deze cookies worden gebruikt om op anonieme wijze informatie te verzamelen over de pagina’s van de site en de geraadpleegde aspecten. De verzamelde informatie wordt niet gekoppeld aan andere informatie die het mogelijk maakt om de gebruiker te identificeren, maar de informatie wordt verzameld om Aterlier CHAUF te kunnen informeren over de manier waarop potentiele Consumenten de webshop gebruiken. De identiteit van de gebruiker is niet bekend bij Atelier CHAUF totdat die een bestelling plaatst.

12.4 Gebruikers kunnen het gebruik van cookies weigeren maar dienen rekening te houden met verminderde functionaliteiten en de mogelijkheid tot verhindering van toegang tot bepaalde functionaliteiten van de webshop. Gebruikers hebben het recht om hun persoonsgegevens in te zien en op elk moment te corrigeren of te wijzigen door contact op te nemen met Atelier CHAUF.

12.5 Atelier CHAUF behoudt zich het recht op elk moment wijzigingen aan te brengen in haar privacy beleid.